En levande kommun

Kommunikationer

Utökade möjligheter till arbetspendling är en viktig förutsättning för att kunna bo kvar eller flytta hit och samtidigt kunna arbeta på annan ort.

Då behövs inte bara regelbunden tågtrafik utan även möjlighet att ta sig till och från tågstationen samt mellan olika delar av kommunen. Befolkningen i kommunen är utspridd över en stor yta och i dagsläget är man som kommuninvånare i det närmaste totalt beroende av bilen. En lokal busslinje behövs inom kommunen. Med den måste man kunna åka åt båda hållen, med rimligt tidsintervall.

Vi vill verka för en samordning med olika vägföreningar. Med utökat stöd skulle fler antal vägar kunna bli tillgängliga för turister och lokalbefolkningen. Vägen ut till Djäkensbadet behöver rustas upp inklusive gång/cykelbana.

Inflyttning

För att attrahera inflyttning till kommunen behöver kommunen tillhandahålla attraktiva tomter.

Många lägenheter står tomma, dessa bör marknadsföras kontinuerligt så att de som söker lägenheter i kommunen kan hitta uppdaterad information om vad som finns tillgängligt. Många lägenheter är i behov av upprustning. I vissa fall är fastigheter i så dåligt skick att det vore lämpligare att riva dem, och istället fokusera på att renovera de fastigheter som har hyresgäster. I andra fall finns alternativet att sälja av delar av beståndet till seriösa fastighetsägare.

När man flyttar till kommunen bör man få utförlig information om vad som finns i form av kommunal service, föreningsliv, utflyktsmål samt kommunikationer. Där kan även företagare få bidra med information om sina verksamheter och eventuellt rabattkuponger eller liknande. I dagsläget får man ett mycket knapphändigt välkomnande. I denna verksamhet kan kommunen samarbeta med föreningar.

Den storslagna natur, nära intill fina byar med många vackra och billiga hus, som ändå ligger nära större städer som Örebro och Borlänge är attraktivt för många människor som bor i Europas storstäder. Kommunen ska jobba aktivt för att göra Ljusnarsberg till förstahandsvalet i Sverige för företagare och dem som jobbar i bristyrken som t.ex. läkare, ingenjörer som vill flytta inom EU. Kommunen samarbetar med första generations svenskar som har sina rötter i EU-länder som redan bor i Ljusnarsberg.

Kommunal service

Vi vill utveckla receptionen i kommunhuset till ett Medborgarkontor, på liknande sätt som finns i andra kommuner. Där ska man kunna ställa frågor och framförallt få vägledning om vart man ska vända sig i olika frågor, framförallt när det gäller kommunal verksamhet. Men även exempelvis när det gäller områden som sköts av Samhällsbyggnad Bergslagen ska man kunna vända sig dit och bli hänvisad till rätt person eller avdelning. Det är inte alltid lätt att som medborgare att veta vem man ska vända sig till. Redan idag finns en reception och Arbetsförmedlingen på plats, skillnaden består framförallt i hur man definierar uppdraget för de som jobbar där.

Ljusnarsberg är för lite för att kunna leverera all kommunal service i egen regi. Det finns redan en del samverkansorganisationer, men vi anser att kommunen borde utveckla samverkan kraftigt. Till exempel datateknik, bibliotek och socialpsykiatrin är område där kommunen borde undersöka möjligheten att samarbete med andra kommuner.

Kommunal samarbete är viktig och kan ge stora kostnadssänkningar och kvalitetsförbättringar. Samtidigt finns en risk att sådana samarbetsorganisationer har en dåligt demokratisk förankring. På sikt riskerar det att undergräva förtroendet för samarbeten och även leda till sämre kvalitet i den kommunala servicen. Därför anser vi att kommunen skall hitta vägar mot förbättrad demokratisk kontroll av samarbetsorgan.

 

Barn och unga

Skolan

Skolan har ett uppdrag att förmedla kunskap till våra barn. Alla ska ha möjlighet att kunna nå sin fulla potential, inte bara nå godkänt nivån. Ljusnarsberg har under flera år legat i botten i skolrankingen som en av Sveriges sämsta skolkommuner. Det är allvarligt.

Lugn och arbetsro är viktigt för att våra barn ska må bra i skolan. Tidiga, snabba insatser behövs för elever som har problem, oavsett diagnos. Elever med problem som inte får stöd skapar problem för övriga elever också.

På samma sätt kan duktiga elever lyfta sina kamrater, om även de får möjlighet att utvecklas. Alltför ofta förbiser man de elever som har det förhållandevis lätt för sig. Det enda kravet som finns är att bli godkänd, när man i själva verket bör ställa högre krav på duktiga elever. Det bör finnas möjlighet för duktiga elever att utvecklas, t ex genom nivåindelad undervisning.

Vi föreslår att man ska satsa extra på kärnämnena matematik och läsning, eftersom dessa ligger till grund för en stor del andra ämnen. Det bör finnas en läsa-skriva-räkna-garanti som funkar i verkligheten. Inget barn ska börja i fjärde klass utan att kunna läsa, skriva och räkna på grundläggande nivå.

Att bli respekterad och inte bli utsatt för kränkningar i skolan är en självklar rättighet. Skolan bör ha nolltolerans för mobbning och lärare bör vara utbildade specifikt i hur man upptäcker och motverkar mobbning. Elever och föräldrar ska tas på allvar när de påtalar problem.

När det gäller lärarna är det viktigt att utnyttja de förstelärartjänster som finns tillgängliga att söka medel för.

Att röra sig ska vara en naturligt del av skoldagen. Skolan och förskolan jobbar aktiv med och använder idrott och andra former av aktiv lärande för att skapa en sund skolmiljö. Fysisk aktivitet används för att höja måendet av barn på skolan och som hjälpmedel för att höja betyg.

Skolan har redan som uppdrag att alla barn ska lära sig simma innan de går ut årskurs sex. Majoriteten av de barn som drunknar gör det dock före sex års ålder. Simundervisning och vattenvana bör därför arrangeras redan på förskolenivå.

I Ljusnarsberg har vi förmånen att ha en fantastisk natur, och det är något vi kan utnyttja. Friluftsdagar ska vara en självklarhet i skolan, likaså att aktiviteterna på dessa är tillgängliga för alla oavsett ekonomiska förutsättningar.

Skolan skall vara avgiftsfri. Det innebär att Liberalerna vill avskaffa obligatorisk fruktstund och matsäck. Skolan ska tillhandahålla all mat barnen behöver. Idag kallas fruktstunder m.m. frivilliga, men om alternativet är att ett barn får sitta och titta på medan andra äter frukt, då är det inte frivilligt utan ett underförstått tvång.

Löa friskola är en resurs för vår kommun, som gör att framförallt södra delen av kommunen har blivit mer attraktivt för barnfamiljer. Kommunen ska aktivt samarbeta med Löa friskola för att underlätta skolgång för barn som går där och för att säkerställa att övergångar från t.ex. Löa till högstadiet på Kyrkbackskolan fungerar bra.

 

För barnfamiljer i norra delen av kommunen kan skolgång i Grängesberg vara ett bättre alternativ än skolgång i Kopparberg. Kommunen ska anstränga sig för att underlätta skolgång i Grängesberg för dem familjer som väljar detta.

Barnomsorgen

Liberalerna vill satsa på god miljö och småskalighet i barnomsorgen. Det betyder mindre grupper, och en god utemiljö för våra barn. Maten ska hålla hög kvalitet och i största möjliga mån vara ekologisk.

Vi vill satsa särskilt på språkstöd tidigt, barn med ett annat modersmål har en stor utmaning att tillgodogöra sig utbildningen i skolan om de inte först lärt sig svenska. Ju yngre barnen är desto lättare har de för att lära sig ett nytt språk.

Vikarier bör tas in vid sjukdom. Förskolans personal har större chans att bli sjuk kortvarigt eftersom de träffar sjuka barn. Om man till detta lägger en stress att belastningen för kollegorna blir stor om man inte är på jobbet leder det förutom till stress även till att man kan känna sig tvungen att gå till jobbet fast man inte är riktigt frisk. I förlängningen kan det leda till långtidssjukskrivningar och att personal byter karriär.

Förskolan har ett viktigt pedagogiskt uppdrag. För att klara detta måste personalen få tillräcklig planeringstid och tid åt administrativa uppgifter. Vidareutbildning och projekt ska inte konkurrera med tiden man har för att arbeta med barnen. Förutom det pedagogiska uppdraget har förskolan även ett omsorgsuppdrag. För att barn ska kunna känna sig trygga i förskolan är det viktigt med stabilitet i verksamheten.

Vi vill också att alla barnfamiljer i kommunen ska kunna använda barnomsorgen när de behöver. Vi menar att det behöver ses över vilka behov familjerna har och t.ex. utöka öppettiderna, införa kvälls- och nattdagis och helgbarnomsorg. Alla ska kunna jobba och bo i vår kommun. Vi måste ha en bra och tillfredsställande barnomsorg som fyller allas behov.

Aktiviteter

Det finns stora skogsområden i Ljusnarsbergs kommun och skogen är en naturlig plats för aktiviteter av olika slag. För att få fler att ta sig ut i skogen vill vi förbättra skyltning och märka ut utflyktsplatser bättre än vad som är fallet idag.

Vi vill också titta på möjligheten att skapa en äventyrslekplats för barn i skogen. Exempel på sådana finns i flera andra kommuner. Där kan barnen leka i en skogslik miljö som ändå är anpassad och avgränsad för ändamålet. Där kan man även anlägga ett utomhusgym för vuxna. Både lekplats och utomhusgym behöver inte var stora investeringar i avancerad utrustning, utan snarare byggda i naturliga material med enkelhet och samklang med naturen som ledning.

Alkohol och droger

Det är viktigt att skolan har ett program för att informera om alkohol och andra droger. Utvecklingen går generellt i rätt riktning, färre och färre ungdomar röker och färre provar alkohol i ung ålder. Genom att kontinuerligt informera gör man alla medvetna om riskerna. Historiskt har vi sett att när skolan slutar informera ökar användningen av tobak och alkohol bland ungdomar.

Kontakter mellan föräldrar, skolan, socialen och polisen är viktiga för att tidigt fånga upp ungdomar som ligger i riskzonen och få in dem i åtgärdsprogram för de familjer som väljer detta.

Äldre

Man måste våga bli gammal. Vi ska känna en trygghet inför den tid som kommer, när vi inte klarar oss själva. Äldre människor ska ses som individer, ges valfrihet och förtroende att själva bestämma över sin tillvaro.

I kommunen finns behov av ett trygghetsboende – ett boende mellan det egna hemmet och särskilt boende – som erbjuder trygghet och social samvaro även för de gamla som inte behöver mycket vård. Vi föreslår att man utvecklar Treskillingen till ett trygghetsboende, för att det inte ska bli ett glapp mellan assisterat boende i hemmiljö och äldreboende.

Äldreombudsman.

Vi vill ha en äldreombudsman i kommunen som bevakar äldres rättigheter och lotsar exv i vården. Det är inte alltid så lätt när man är gammal och kanske sjuk att själv ta vara på sina rättigheter, om man inte har turen att ha stöd från släktingar och vänner. Många äldre med låg inkomst känner till exempel inte till att de kan söka bostadsbidrag även om de bor i villa.

Parboendegaranti.

Äldre som kanske levt ett helt liv tillsammans ska kunna fortsätta bo ihop även om den ena parten inte längre klarar av att bo hemma. Det är ovärdigt att neka äldre par att bo tillsammans den sista tiden. Inga kommunala tjänstemän eller politiker ska godtyckligt kunna neka äldre par där den ena har ett omvårdnadsbehov att tillsammans flytta till ett äldreboende. Därför ska parboendegarantin inte bara finnas på papper men fyllas med erbjudande med hög kvalitet.

Husdjur

Vi vill att inställningen till djur som hundar och katter inom omsorgen ska vara generös. Det finns självklart även allergiker att ta hänsyn till, men för många äldre är ett älskat husdjur den enda familjen de har. Djur som hundar har även framgångsrikt används inom äldrevården för att öka de äldres livskvalitet.

Arbetsmiljön i vården

En bra arbetsmiljö gör att man trivs och mår bra. Stress och sjukskrivningar hos personalen inom vård och omsorg är oacceptabelt. Organisationen måste ta hänsyn till att det är människor som arbetar med människor. Tillåt personalen organisera alternativa driftsformer som t.ex. kooperativ och entreprenader inom den kommunala verksamheten. När man själv får makten att organisera sitt arbete kan man själv göra de prioriteringar man tycker är viktiga.

Valfrihet inom hemtjänst

Man ska i största möjliga mån kunna välja vad man vill ha hjälp med och vem som utför arbetet. Det ska finnas kontinuitet så att man vet vem som kommer. Vi anser att privata aktörer ska kunna sköta delar av hemtjänsten. Det är inte rimligt att företrädesvis kvinnor som jobbar inom hemtjänsten inte ska kunna starta eget eller jobba för en privat entreprenör utan vara hänvisade till en enda arbetsgivare.

Omsorgsgaranti

Vi anser att en omsorgsgaranti behövs som tydligt och klart slår fast vad den enskilda har rätt till samt att kommunen måste uppfylla de högt ställda kraven på omvårdnaden. Om kraven inte tillgodoses ska inbetalda avgifter återbetalas. Några exempel på innehållet i en omsorgsgaranti är rätten att vistas ute regelbundet, rätten till god och näringsriktig kost, rätten att duscha regelbundet och rätten att bo i eget rum.

Näringsliv

Företagklimat, kommunikation

Vi vill att kommunen ska stödja våra företagare och i samarbete med dem stimulera nyetablering. Stöd och samarbete ska i möjligaste mån utformas enligt företagarnas önskemål. I det arbetet är det av central betydelse att kommunen för en löpande dialog med ortens företagare.

När det gäller nyföretagande har kommunen erbjudit utbildning och informationsmöten, vilket är bra. Vi anser att detta initiativ bör utvecklas

Fiberanslutning kan idag bli mycket dyrt för företagare, vilket kan vara ett hinder både för etablering och tillväxt. Kommunen bör undersöka möjligheten att öka konkurrensen på fibermarknaden.

Liberalerna anser att kommunens starka fokus på en relativ liten sektor i näringslivet, nämligen turismnäringen är oproportionerligt. Satsningen bör minskas så att medel frigörs för mer kommunal stöd för till exempel industrisektorn och nyföretagande.

Industrimark

Kommunen måste ta fram bra och lättillgänglig mark för både etablerade företagare och nyetableringar för att göra det attraktivt att driva företag i Ljusnarsberg.

Konkurrens

Det är viktigt att kommunen inte konkurrerar med privata företag inom områden som inte tillhör kommunens verksamhetsområden. Att ha en stor offentlig organisation är inte ett självändamål.

Föreningar

Samarbete

Liberalerna vill involvera föreningar i de kommunala utvecklingsplanerna. Ljusnarsberg är en glesbygdskommun, därför är det svårt att centralt känna till allt som händer i bygden. Genom att dela ut uppdrag och arvodera insatserna kan man få mycket tillbaka samtidigt som föreningarna ges en större ekonomisk möjlighet att leva vidare och utvecklas.

Föreningscentrum

Vi har ett aktivt föreningsliv i kommunen, som dock ibland kan ha svårt att nå ut med infomation om att de finns och vad deras verksamhet omfattar. Vi föreslår att utveckla  ett föreningscentrum i kommunen. Utöka fritidsledartjänsten till heltid och samla alla föreningar under ett tak. Föreningscentrum kan då bli en reell fokuspunkt dit man ska vända sig för information och även där föreningar kan hålla sina möten och aktiviteter. Man kan också anordna en årlig mässa där alla föreningar och organisationer samlas, presenterar sina verksamheter och kan visa upp sig och få nya medlemmar.

 

Arbetsmarknad, sociala insatser

Arbetsmarknaden är först och främst arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar, men det finns två kategorier där kommunen har ett särskilt ansvar.

Det är viktig att ungdomar får möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet. Kommunen bör som idag erbjuda ferieplatser och praktikplatser för att ge unga en väg in på arbetsmarknaden. Skolan har ett ansvar för att skapa och underhålla kontakter med arbetsgivare i kommunen som del i undervisningen. PRAO, företagsbesök, ambassadörerna och omvänd gymnasiemässan är bra exempel på sådana kontakter. Kommunen ska stödja skolan aktivt i att bibehålla och vidareutveckla de kontakter.

En annan grupp där kommunen har ett särskilt ansvar är människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det mest effektiva sätt att bekämpa fattigdom är att höja sysselsättningsgraden. Människor som är beroende av bistånd ska få hjälp och stöd av kommunen att hitta vägen tillbaka till arbetsmarknaden.

Kommunen är även själv en viktig arbetsgivare i Ljusnarsberg. Kommunen ska vara en jämställd och trygg arbetsgivare. Det ska ställas rimliga krav på arbetstagare och de ska ha betydelsefulla möjligheter att påverka hur arbetet utförs. Delade turer och ofrivillig deltid passar inte in i ovan beskrivna krav.

Få av högre chefer inom kommun är bosatt i kommunen. Det är av flera olika skäl olyckligt. Kommunen ska därför satsa på ett utvecklingsprogram som leder till fler interna rekryteringar av arbetsledare.

Dessutom ska de som rekryteras till chefspositioner utifrån stimuleras till att flytta till Ljusnarsberg. Vi föreslår därför att nyanställda får ersättning för flyttkostnader till Ljusnarsberg vid inflyttning inom ett år.

Integration

Invandring har gjort Ljusnarsberg bättre, smartare och rikare genom tiderna. Nyligen har kommunen spelat en viktigt roll och på kort varsel beredd plats åt många flyktingar. En stor del av de flyktingar har flyttad till andra delar av Sverige, men många har valt att stanna i Ljusnarsberg efter avslutad asylprocess. Det är viktig att de hittar sin plats på arbetsmarknaden och i föreningslivet, så att Kopparberg, Ställdalen och Bångbro förblir attraktiv som bostadsort för dem.

Kommunen behöver ta ett aktivt ansvar för de flyktingar som tas emot i kommunen under den tid de väntar på beslut från Migrationsverket. Att en relativt stor grupp människor lever isolerade från övriga samhället, språkligt och socialt, skapar motsättningar och är kontraproduktivt.

Viktigast för integrationen i kommunens uppdrag är att utföra kärnuppdraget väl. Skolan är viktig  för barnfamiljer oavsett bakgrund. Skolan har en uppdrag att skapa möjligheter till utveckling för alla genom att kompensera de saker i barnets bakgrund som hindrar framgång. Just för nyanlända barn är extra stöd i språkutveckling viktig. Skolan ska få tillräcklig med resurser för att klara av detta. En bra skolan är fundamentet under en framgångsrik integration i det svenska samhället.

Men vi anser att kommunen kan göra skillnad genom att satsa på att skapa mötesplatser för människor, exempelvis i samarbete med föreningslivet. Många kulturer i nära sig är bara berikande om man har möjligheten att träffas och lära känna de. För integrationen är det särskild viktig för nysvenskar att träffa och umgås med människor som talar svenska flytande och som har god kunskap om svensk kultur. Man kan inte förutsätta att människor som arbetar ideellt ska kunna ta på sig ännu mer arbete utan ersättning, därför bör kommunen lägga resurser på detta, så att föreningar får bättre möjligheter att genomföra detta och satsa på det långsiktig.

Trygghet

Sverige är trygg land med låg kriminalitet och en pålitlig rättsväsende. Också Ljusnarsberg är trygg kommun att bo i, men relativt sett har vi högre kriminalitet jämfört med övriga Sverige. Många upplever en otrygghet i att bo så långt ifrån akutsjukvård och polis. Det är viktigt att polisen är synlig och närvarande i kommunen. Om man utsätts för ett brott ska man kunna känna sig trygg i att polisen finns inom ett rimligt avstånd och kan komma till platsen.

Därför bör kommunen sträva efter en vidareutveckling av poliskontoret på kommunhuset. Det viktigaste är inte att kontoret är bemannad dygnet runt, men det ska finnas en grupp närpoliser som jobbar från kontoret och som har som specialuppdrag att lära känna kommunen och jobba med brottslighet här. Vi anser att sex poliser är en minimum för en sådan grupp.

Missbruk ligger till grund för en stor del av kriminaliteten. Därför ska kommunens socialtjänst aktiv samarbeta med ovannämnda närpolis-enheten och snabbt fånga upp de som hamnar i riskzonen.

Miljö

Varje generation har ansvaret för att förvalta naturen så att också framtida generationer kan njuta av den. Därför bör alla beslut som påverkar vår natur noggrant övervägas. I all kommunal verksamhet ska miljöhänsyn vara en faktor i beslutsfattandet.

Kommunen bör undersöka möjligheten att omforma kommunens bilar till en bilpool som kan användas av lokala företagare och privatpersoner.

Ljusnarsberg bör ha som mål att bli en fossilbränslefri kommun. Kommunen bör också öka användningen av närproducerad och ekologisk mat i kommunens kök.

Den vackra naturen är vår största tillgång. Det är viktig att bidra till vidareutveckling av naturområden i vår kommun i samverkan med länsstyrelsen. Framförallt Nittälvens naturområden har potential att utveckla till en stor och unik naturområde med stor värde för våra invånare och turistnäringen.

I  strandskyddslagen finns möjlighet till anpassning till lokala förhållanden. I högt exploaterade områden fortsätter strandskyddet att vara mycket starkt, men samtidigt har kommunerna större utrymme att bevilja nybyggnation i områden med lågt exploateringstryck. Med denna utgångspunkt vill vi att kommunen underlättar vid planering av attraktiva bostadsmiljöer så att folk både vill flytta hit och stanna.

Ekonomi

Kommunens ekonomi

Kommunens ekonomi Det är viktigt att kommunens ekonomi är i balans och att vi inte använder mer medel än vad vi har råd med. Däremot ska vi inte heller samla skattepengar på hög, men använda dem till att höja kvalitén i kommunens skolor och omsorg. Kommunen har investerat mycket på senaste tiden och lånat stora belopp. Det är för riskabelt att låna ännu mer. Liberalerna anser inte att vi ska låna ännu mer utan att Ljusnarsberg ska hålla sig till ett lånetak på 250 miljoner kronor. Kommunens vinst ska ligga på 2% av omsättningen, plus minus 6 miljoner kronor per år.

En fullstor idrottshall är högprioriterat och ny- eller tillbyggnad ska genomföras om det är möjligt att genomföra det utan att överskrida lånetaket på 250 miljoner kronor.

Kommunen äger många hyreslägenheter och investeringsbehovet i dem är stort. Kommunen ska finansiera dessa investeringar genom att sälja en del av lägenheterna till seriösa fastighetsägare, som är beredda att engagera sig långsiktigt i Ljusnarsberg. En del av beståndet är så pass nedgånget att rivning krävs.

Sammanfattningsvis

Liberalerna är ett parti som i en föränderlig värld ser framåt. Vi anpassar vår politik till dagens samhällsproblem utan att låta oss hindras av gamla lösningar på gamla problem. Det går inte an att vara utvecklingsfientlig i en föränderlig värld. Vi tror på människans kreativa förmåga och att vi skall vara beredda att möta samhällets utveckling med nya friska idéer!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.